Algemene Gebruiksvoorwaarden PATIENTDESK


1. Omschrijving van PATIENTDESK

1.1.PATIENTDESK is een software programma waarmee de Professionele gebruiker in staat wordt gesteld om zijn patiëntendatabank te beheren. Hiermee kan ook met collega’s en patiënten gecommuniceerd worden. PATIENTDESK is zodanig ontwikkeld teneinde voortdurend aangepast te kunnen worden aan de wensen die kenbaar worden gemaakt op het werkterrein. PATIENTDESK biedt de betrokkenen de nodige garanties qua computerveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

1.2. Het PATIENTDESK platform wordt beheerd door de BV CAUSAMATICS CONCERN BV, gevestigd aan de Langestraat 23, 1755 KESTER. Het PATIENTDESK-platform wordt gehost via een cloudsysteem. Deze hosting kan worden gewijzigd op initiatief van CAUSAMATICS CONCERN BV.


2. Voorwerp van de overeenkomst

2.1. Door middel van een betaling van de toepasselijke vergoeding volgens de van kracht zijnde tarieven zoals hierna weergegeven, waarvan de Professionele gebruiker verklaart kennis genomen te hebben, verleent CAUSAMATICS CONCERN BV aan de Professionele gebruiker het recht om PATIENTDESK te gebruiken overeenkomstig onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden.

2.2. Onder “Professionele gebruiker” dient verstaan te worden iedere persoon die actief is in de sector van de gezondheidszorg en die toegang heeft verkregen tot PATIENTDESK rechtstreeks van  CAUSAMATICS CONCERN BV.


3. Toegang tot het PATIENTDESK platform

3.1. Iedere Professionele gebruiker verklaart dat hij van CAUSAMATICS CONCERN BV alle nodige informatie en raadgevingen ontvangen heeft teneinde het PATIENTDESK platform optimaal te kunnen gebruiken.

3.2. Het komt toe aan de Professionele gebruiker om zich de nodige informatica middelen te verschaffen en personen aan te stellen om een verbinding met het PATIENTDESK platform te verzekeren. Dit omvat een internetconnectie met hoog debiet, een anti-virus software, een besturingssysteem en een navigator ontwikkeld door de fabrikant (recente versie van Windows, Mac, enz.) Uitsluitend de Professionele gebruiker is verantwoordelijk voor de aangeworven technische en menselijke middelen om de verbinding met het systeem te verzekeren.

3.3. De Professionele gebruiker is uitsluitend gerechtigd om gebruik te maken van het PATIENTDESK platform indien hij onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden aanvaardt.
PATIENTDESK behoudt zich het recht voor om de Algemene Gebruiksvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen. De gewijzigde Algemene Gebruiksvoorwaarden worden in de applicatie vermeld (onderaan) alsook op de achterzijde van de factuur.
In dat geval is CAUSAMATICS CONCERN BV gerechtigd om het gebruik van het PATIENTDESK platform niet langer toe te staan, zonder dat enige schadevergoeding of opzeg verschuldigd is en zonder dat hiervoor de voorafgaande toestemming van een Rechtbank vereist is.

3.4. De Professionele gebruiker neemt alle redelijke maatregelen om het gebruik van PATIENTDESK te controleren en om de toegang tot het PATIENTDESK platform te beperken tot uitsluitend zijn medisch personeel. De Professionele gebruiker is en blijft op ieder ogenblik exclusief verantwoordelijk voor het  gebruik dat gemaakt zal worden door hemzelf of door zijn medewerkers van zijn identiteit en paswoord waarmee toegang verschaft kan worden tot PATIENTDESK.
Indien de Professionele gebruiker, om welke reden dan ook, reden heeft om aan te nemen dat de vertrouwelijkheid van zijn paswoord gecompromitteerd is, dient hij CAUSAMATICS CONCERN BV hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen die de nodige maatregelen zal nemen.


4. Vergoeding en betalingswijzen

4.1. De Professionele gebruiker betaalt een jaarlijkse vergoeding voor de toegang tot het PATIENTDESKplatform, en dit volgens de tarieftabellen die door CAUSAMATICS CONCERN BV worden opgesteld, te raadplegen op https://www.patientdesk.be/nl/plans.html

4.2 De diensten van CAUSAMATICS CONCERN BV moeten vooraf betaald worden aan het begin van elke periode, tenzij anders overeengekomen. De diensten worden automatisch geactiveerd of verlengd. Betalingen van facturen of verlengingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst, tenzij anders vermeld op de factuur.
Accounts zullen gedesactiveerd worden als de betaling niet ontvangen is binnen 60 dagen na de verzending van de factuur of de kennisgeving van de verlenging (per gewone of elektronische post).

4.3. CAUSAMATICS CONCERN BV behoudt zich ook het recht voor om haar tarieven aan te passen. De nieuwe tarieftabellen worden dan via e-mail bekendgemaakt aan de Professionele gebruiker en treden 8 dagen na deze bekendmaking in werking. Ze worden beschouwd als aanvaard en bindend voor alle partijen tenzij deProfessionele  gebruiker zich binnen de hoger vermelde 8 dagen verzet heeft via een antwoordmail.

In dat geval heeft CAUSAMATICS CONCERN BV het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en om de Professionele Gebruiker de toegang te weigeren tot het PATIENTDESK-platform, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is en zonder dat enige opzegtermijn gerespecteerd moet worden.

4.4 De Professionele gebruiker ziet af van enig recht op vergoeding of opschorting van zijn  betalingsverplichtingen om welke reden dan ook. Alle door de Professionele gebruiker verschuldigde bedragen voortvloeiend uit of met betrekking tot de overeenkomst zullen verhoogd worden met de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde. Alle kosten, tarieven, uitgaven, taksen en zegelrechten geheven voor de uitvoering en/of implementatie van deze overeenkomst zullen gedragen worden door de Professionele gebruiker.


5. Verwerking van persoonsgegevens

5. 1. Verwerking van de persoonsgegevens van de Professionele gebruiker door CAUSAMATICS CONCERN BV

5.1.1. De Professionele gebruiker waarborgt dat de gegevens die hem betreffen en meegedeeld worden  aan CAUSAMATICS CONCERN BV om toegang te krijgen tot PATIENTDESK juist, actueel en volledig zijn. De Professionele gebruiker verbindt zich ertoe om zijn gegevens regelmatig te actualiseren. Indien dit niet het geval is, is CAUSAMATICS CONCERN BV gerechtigd om de toegang tot PATIENTDESK geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen zonder dat enige vergoeding of opzegtermijn verschuldigd is.

5.1.2. Door gebruik van het PATIENTDESK platform is de Professionele gebruiker uitdrukkelijk akkoord gegaan met de verwerking van zijn persoonsgegevens (naam / handelsnaam, adres, professioneel telefoonnummer, professioneel email adres, naam van de software en of deze gebruikt wordt in een solopraktijk of een groepspraktijk) door CAUSAMATICS CONCERN BV, teneinde haar toe te laten niet alleen haar cliënteel te beheren, maar eveneens om doelgerichte commerciële berichten te versturen of gepersonaliseerde publicitaire banners te plaatsen in de mailings (direct marketing) met het oog op de promotie van de verkoop van de producten of de diensten van commerciële handelspartners van CAUSAMATICS CONCERN BV. In dit kader treedt CAUSAMATICS CONCERN BV op als verantwoordelijke voor de verwerking. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens werd deze verwerking aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

5.1.3. CAUSAMATICS CONCERN BV heeft alle nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid te verzekeren van de verwerking, evenals om in overeenstemming te handelen met voormelde wet van 8 december 1992. CAUSAMATICS CONCERN BV verbindt zich ertoe om onverwijld de Professionele gebruiker te informeren van iedere aanvraag die ingediend wordt door een publieke autoriteit teneinde toegang te hebben tot de gegevens die zij verwerkt en van iedere accidentele of niet toegestane toegang tot voormelde gegevens.

5.1.4. Middels een schriftelijke aanvraag, gedateerd en ondertekend, kan de Professionele gebruiker, nadat zijn identiteit geverifieerd werd (middels kopie van zijn identiteitskaart), gratis een kopie verkrijgen van de persoonlijke gegevens die hem betreffen en die verwerkt worden door CAUSAMATICS CONCERN BV evenals, in voorkomend geval, de rechtzetting van de gegevens die onjuist, onvolledig of niet pertinent zijn.
De Professionele gebruiker kan zich verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor direct marketing doeleinden.

5.1.5. Indien, na aanvaarding van onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, de Professionele gebruiker zich wenst te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hierboven vermeld in artikel 5.1.2, dient deze CAUSAMATICS CONCERN BV hiervan op de hoogte te brengen.
CAUSAMATICS CONCERN BV zal een einde stellen aan de toegang tot het PATIENTDESK platform zonder dat de Professionele gebruiker gerechtigd is op enige vergoeding en zonder terugbetaling van de sommen zoals verschuldigd overeenkomstig voormeld artikel 4.

5.1.6. Voor België is de verantwoordelijke voor de verwerking, aan wie iedere vraag of verzoek gericht kan worden: CAUSAMATICS CONCERN BV, Langestraat 25, 1755 Kester.

5.2. Verwerking van de gegevens van de patiënten door CAUSAMATICS CONCERN BV in zijn hoedanigheid van beheerder van het PATIENTDESK platform.

5.2.1. Het PATIENTDESK-platform biedt een gecentraliseerde opslag aan van elektronische medische gegevens. PATIENTDESK is in dat verband ontworpen als dienstenplatform en niet als gegevensplatform. CAUSAMATICS CONCERN BV handelt met andere woorden als onderaannemer van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, dit is de Professionele gebruiker.
Voor zover de verwerking geschiedt doorheen het PATIENTDESK platform teneinde de functionaliteiten te kunnen verschaffen die toelaten om de organisatie van de verschillende Professionele gebruikers en het beheer van de patiëntendossiers te kunnen verbeteren, wordt CAUSAMATICS CONCERN BV beschouwd als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens. De Professionele gebruiker blijft zelf verantwoordelijk voor de verwerking van zijn eigen medische dossiers en voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die zij verkrijgen in het kader van hun beroep. In dat verband dienen zij te voldoen aan de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en van het Koninklijk uitvoeringsbesluit. Daarnaast dienen zij de uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen voor deze verwerking van hun patiënten.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de verwerking door PATIENTDESK het voorwerp uitgemaakt van een aangifte bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Bovendien voldoet CAUSAMATICS CONCERN BV aan de verplichtingen die worden opgelegd door het Koninklijk uitvoeringsbesluit van 13 februari 2001, meer in het bijzonder door de artikelen 25 en 26, alsook  aan de andere rechten die aan de patiënten zijn toegekend krachtens de wet van 22 augustus 2002.

5.2.2. CAUSAMATICS CONCERN BV heeft alle technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid te verzekeren van de verwerking, evenals om in overeenstemming te handelen met voormelde wet van 8 december 1992 en haar uitvoeringsbesluit. CAUSAMATICS CONCERN BV verbindt zich ertoe om onverwijld de Professionele gebruiker te informeren van iedere aanvraag die ingediend wordt door een publieke autoriteit teneinde toegang te hebben tot de gegevens die zij verwerkt en van iedere accidentele of niet toegestane toegang tot voormelde gegevens.

5.2.3. Middels een schriftelijke aanvraag, gedateerd en ondertekend, kan de Professionele gebruiker, nadat zijn identiteit geverifieerd werd (middels kopie van zijn identiteitskaart), gratis een kopie verkrijgen van de persoonlijke gegevens die hem betreffen en die verwerkt worden door PATIENTDESK evenals, in voorkomend geval, de rechtzetting van de gegevens die onjuist, onvolledig of niet pertinent zijn.

5.2.4. Indien na aanvaarding van onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden de patiënt zich wenst te  verzetten tegen de verwerking van zijn persoonlijke medische gegevens voor de doeleinden die hierna worden vermeld in punt 6.2., dient hij dat te melden aan CAUSAMATICS CONCERN BV, welke de osteopaat, die verantwoordelijk is voor de behandeling van de patiënt, zal uitnodigen om de persoonlijke gegevens van de patiënt van het PATIENTDESK platform te verwijderen en het platform niet meer te gebruiken in het kader van de behandeling van die patiënt.


6. Gebruik van het PATIENTDESK platform

6.1. De Professionele Gebruiker is als enige verantwoordelijke voor de informatieve inhoud die verzonden wordt of online geplaatst wordt door de Professionele gebruiker op het PATIENTDESK platform, hierin begrepen de medische gegevens m.b.t. de opgevolgde patiënten. De Professionele gebruiker verbindt zich ertoe om alle wettelijke, reglementaire en deontologische bepalingen na te leven die de verspreiding van informatie zouden kunnen verhinderen, beperken of reglementeren, in het bijzonder de gedragsregels, de professionele gebruiken en de regelgeving m.b.t. de bescherming van het privéleven, het medisch beroepsgeheim en de rechten van de patiënt. De Professionele gebruiker blijft te allen tijde eigenaar van de elementen en de gegevens die hij op het PATIENTDESK platform plaatst en draagt het risico in geval van verlies, om welke reden dan ook.

6.2. De Professionele gebruiker dient zich uitdrukkelijk te onthouden van:

  • uploaden, posten, versturen, mailen of op enige andere wijze overdragen van alle teksten, beelden, logo’s, grafieken, foto’s, audio- en/of videobestanden, bestanden, software, databanken en in het algemeen elke inhoud die een schending uitmaakt van de auteursrechten en naburige rechten van derden;
  • aanzetten van andere Professionele gebruikers tot het misbruiken van de naam of de handelsnaam van derden of het illegaal gebruik van merken of andere onderscheidende tekens;
  • uploaden, posten, versturen, mailen of op enige andere wijze overdragen van alle inhoud strijdig met octrooien, fabrieksgeheimen of andere industriële eigendomsrechten van derden;
  • uploaden, posten, versturen, mailen of op enige andere wijze overdragen van alle inhoud die een inbreuk uitmaakt op de persoonlijke levenssfeer of die schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk,
    vulgair, obsceen, haatdragend, racistisch, of op enigerlei wijze verwerpelijk is;
  • op enigerlei wijze intimideren van één of meerdere andere Professionele gebruikers;
  • uploaden, posten, versturen, mailen of op enige andere wijze overdragen van alle ongewenste of niet toegelaten reclame of promotiemateriaal (« spam », « junk mail », kettingbrieven,...);
  • uploaden, posten, versturen, mailen of op enige andere wijze overdragen van enige inhoud die een computervirus of enige andere code, dossier of programma bevat om de functionaliteit van computersoftware, hardware, of telecommunicatiemiddelen te onderbreken, vernietigingen of te beperken;

plegen van alle handelingen die tot effect hebben de toegang tot PATIENTDESK voor andere Professionele gebruikers te verstoren of te belemmeren of PATIENTDESK, de server of het netwerk (verbonden aan PATIENTDESK) op enige andere wijze te storen of te belemmeren;
en in het algemeen, raadplegen, posten, uploaden, verzenden, overdragen van alle inhoud die strijdig is met de van kracht zijnde Belgische en internationale wetten.

6.3. De informatie, logo's, tekeningen, merken, modellen, slogans, grafieken, audiovisuele inhoud, enz. die ter beschikking worden gesteld door middel van het PATIENTDESK platform zijn beschermd door het intellectuele en/of industriele eigendomsrecht.
Behalve in geval van uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van PATIENTDESK of de houder van de desbetreffende rechten, zal de Professionele gebruiker zich onthouden van het wijzigen, reproduceren, in licentie geven of aanpassen van deze elementen of het verkopen, verhuren of distribueren van de producten waarin zij zijn geïncorporeerd.

6.4. Bij gebruik strijdig met voormelde bepalingen, behoudt CAUSAMATICS CONCERN BV zich het recht voor om de toegang tot het PATIENTDESK platform op te schorten of definitief te beëindigen, zonder vergoeding en zonder enige opzeg te moeten respecteren en zonder dat vooraf de toestemming dient gevraagd te worden aan de Rechtbank en onverminderd de verantwoordelijkheid van de Professionele gebruiker zoals voorzien in hieronder vermeld punt 6.5.

6.5. De Professionele gebruiker zal PATIENTDESK vrijwaren van elke veroordeling, klacht, schade, kosten en algemene gevolgen die voortvloeien uit elke schending door de Professionele gebruiker, of door de personen waarvoor de Professionele gebruiker verantwoordelijk is, van de verplichtingen vermeld in huidig artikel 6 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

7. Verplichtingen van de Professionele gebruiker bij het einde van de overeenkomst

7.1. Bij de beëindiging van onderhavige overeenkomst, of in geval van opzegging of ontbinding, om welke reden dan ook, zal de Professionele gebruiker onmiddellijk het gebruik van PATIENTDESK staken.

7.2. De Professionele gebruiker bezorgt ieder bestand, document en drager, al dan niet elektronisch, met betrekking tot PATIENTDESK, terug aan CAUSAMATICS CONCERN BV.

7.3 Indien de Professionele gebruiker de overeenkomst wenst stop te zetten dient hij een opzegperiode van 6 maanden in acht te nemen, ingaande op de eerste dag van de maand volgend op de datum der opzegging. De opzegging dient schriftelijk en duidelijk te worden gericht aan CAUSAMATICS CONCERN BV.

7.4 Indien CAUSAMATICS CONCERN BV ophoudt met haar activiteiten of indien de exploitatie van het PATIENTDESK platform stopgezet wordt, zonder vervangingsoplossing, verbindt PATIENTDESK zich ertoe om het geheel van de documenten, m.b.t. de patiëntendossiers over te maken aan de Professionele Gebruiker.


8. Waarborgen en aansprakelijkheid van PATIENTDESK

8.1. CAUSAMATICS CONCERN BV verbindt er zich toe, in haar hoedanigheid van technische leverancier, alle middelen waarover zij beschikt aan te wenden om het PATIENTDESK platform te kunnen aanbieden aan de Professionele gebruiker, zoals beschreven in punt 1 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. CAUSAMATICS CONCERN BV zal alle redelijke inspanningen verrichten om de Professionele gebruikers een adequate en functionele technologie ter beschikking te stellen. CAUSAMATICS CONCERN BV garandeert dat de softwarefuncties en de andere elementen die aan de Professionele gebruikers ter beschikking worden gesteld om gebruik te maken van het PATIENTDESK platform beantwoorden aan de algemeen aanvaarde technische normen en dat deze elementen, voor zover PATIENTDESK hiervan kennis heeft, niet in strijd zijn met de rechten van derden en, in het algemeen, niet onwettig zijn.

8.2. In geval van technische moeilijkheden verbindt PATIENTDESK zich ertoe technische ondersteuning te verlenen overeenkomstig de bepalingen van punt 1.3 van onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden.

8.3. CAUSAMATICS CONCERN BV behoudt zich het recht voor om de toegang tot het PATIENTDESK platform tijdelijk geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te onderbreken voor onderhoud of aanpassingen van het PATIENTDESK platform of de functies ervan, zonder dat PATIENTDESK de Professionele gebruiker daarover vooraf moet informeren. Als de toegang tot het PATIENTDESK platform langdurig opgeschort of onderbroken wordt, zal CAUSAMATICS CONCERN BV de Professionele gebruiker, indien mogelijk, 3 dagen vooraf hiervan op de hoogte brengen en de maatregelen nemen die redelijkerwijze tot haar beschikking staan om de eventuele ongemakken te beperken. CAUSAMATICS CONCERN BV kan in geen enkel geval  aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg zou kunnen  zijn van een wijziging, opschorting of onderbreking van de toegang tot het PATIENTDESK platform, behalve in geval van opzet of zware fout van in hoofde van CAUSAMATICS CONCERN BV of in hoofde van haar uitvoeringsagenten.

8.4. De garanties die CAUSAMATICS CONCERN BV verstrekt en de verantwoordelijkheid in hoofde van CAUSAMATICS CONCERN BV is expliciet beperkt tot hetgeen uiteengezet is in punten 8.1, 8.2 en 8.3 van onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden. Alle overige garanties en verantwoordelijkheden zijn uitgesloten. In het bijzonder, maar niet beperkt tot:

8.4.1. De Professionele gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat de functies, grafieken en andere elementen die worden aangeboden op het PATIENTDESK platform kunnen evolueren. CAUSAMATICS CONCERN BV behoudt zich het recht voor om functies te schrappen, te veranderen of toe te voegen  zonder dat de Professionele gebruiker hierdoor aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. CAUSAMATICS CONCERN BV staat evenwel altijd open voor suggesties en opmerkingen van Professionele gebruikers over de functies van het PATIENTDESK platform.  

8.4.2. CAUSAMATICS CONCERN BV is in geen geval aansprakelijk voor enige onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van PATIENTDESK of die voortvloeit uit de wijziging, opschorting of onderbreking van de toegang tot het PATIENTDESK platform, wat de oorzaak ook is van deze wijziging, opschorting of onderbreking, zoals, maar niet beperkt tot, het verlies van zakelijke opportuniteiten of inkomsten.

8.4.3. PATIENTDESK is in geen geval aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een tijdelijke obstructie van de bandbreedte of te wijten aan andere voorziene of onvoorziene omstandigheden die buiten haar wil gelegen zijn, zoals met name de onderbreking van de internetverbinding of kwaadwillige daden door derden (inbraak, diefstal of wijziging van gegevens, besmetten met een computervirus, enz.).

8.4.4. Het bestaan van het PATIENTDESK platform ontslaat de Professionele gebruiker niet van zijn verplichting tot professionele toewijding bij het stellen van diagnoses en de behandeling van zijn patiënten. CAUSAMATICS CONCERN BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie die via het platform wordt doorgegeven noch voor de eventuele onnauwkeurigheden in die informatie. De Professionele gebruiker verbindt zich er dan ook toe om de gegevens die hij doorgeeft te verifiëren en CAUSAMATICS CONCERN BV te vrijwaren voor elke vordering in dat opzicht.


9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Voor elk geschil dat zou ontstaan n.a.v. het gebruik van PATIENTDESK, n.a.v. de Algemene Gebruiksvoorwaarden of n.a.v. de tarifering door CAUSAMATICS CONCERN, of voor enig ander geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement van de zetel van CAUSAMATICS CONCERN BV bevoegd.

Het toepasselijke recht is steeds het Belgische recht.